नेपालगञ्ज उप–महानगरपालीकाको मतदान केन्द्रहरु र कुन वडामा कती मतदाता

नेपालगञ्ज उप–महानगरपालीकाको कुन वडामा कती मतदाता र मतदान केन्द्रहरु छन ? कहां–कहां तोकीयको छ । नगरको वडा नम्बर २ र ११ को एउटै खानेपानी संस्थानको कार्यालय र पानी टयाकीं मतदान केन्द्र तोकियको छ ।

वडा नम्बर      मतदान केन्द्र                          मतसंख्या                जम्मा मत संख्या

वडा नम्बर १    धम्वोजी मा.बि.                                     ३३६०                    ३३६०

वडा नम्बर २    नेराप्राबि घरबारीटोल                              १६८७

पानी टयाकीं बागेश्वरी टोल                      ११९९                 २८८६

वडा नम्बर ३     फत्तेहमुसाफिर खाना                              १२४०

रानी तलाउ                               १४९६                २७३६

वडा नम्बर ४    सल्यानी बाग                                            ३९८१                 ३९८१

वडा नम्बर ५     जडीबुटी संघ एमपी स्कुल रोड                  २०६३                २०६३

वडा नम्बर ६    हडियाबाबा मन्दिर परिसर                       २१९९                  २१९९

वडा नम्बर ७     महेन्द्र मा.बि. रानी तलाउ                        १८०९                  १८०९

वडा नम्बर ८     नगरभवन, टांगा स्टेसन                       १३४७

एम.पी. स्कुल                                    १३९५                         २७४२

वडा नम्बर ९ बालमन्दिर रामलिला मैदान                   १९२१                         १९२१

वडा नम्बर १०   जिल्ला बन कार्यालय                         २६८८                        २६८८

वडा नम्बर ११    नारायण मा.बि.                                 १७१५

खानेपानी शाखा कार्यालय                 १५७८                        ३२९३

 

वडा नम्बर १२      नगरपालीका कार्यालय                       २७३२                          २७३२

वडा नम्बर १३ रंगशाला                                                    १२७४

अरुण मा.बि. उमराव                                                        १७०२                        २९७६

वडा नम्बर १४   भवनीयापुर मा.बि.                                  १७७९                         १७७९

वडा नम्बर १५   हनुमान मा.बि. प्रिपहवा                          २०७३                            २०७३

वडा नम्बर १६  इस्लामिक मदरसा जैसपुर                          १७९०

गविस भवन जैसपुर                            १५३३                           ३३२३

वडा नम्बर १७     कृर्षि उपकेन्द्र ढोडेगाउ                             ८५८

ज्ञान सागर मा.बि. परसपुर                      १६५८                          २५१६

वडा नम्बर १८   पाटेश्वरी प्रा.बि. भुजईगाउ                            ९०८

राष्ट्रिय मा.बि. लग्दहवा                           २६८४                          ३५९२

वडा नम्बर १९        नेरा मा.बि. कण्ठीपुर                             १४७०

वसुदेवपुर मा.वि. फुटहा                         १६०१                               ३०७७

 

वडा नम्बर २०          आदर्श   मा.वि..राझा                              २६०७

गाविस भवन मनिकापुर                         ७७६

जय जनता मा.वि. थपुवा                          १८४५                                ५२२८

वडा नम्बर २१   महाराजा मा.बि. पुरैना                                     २९२३                                 २९२३

वडा नम्बर २२   हुक्कादास बाबाकुटी                                         २०११                                २०११

वडा नम्बर २३   नेराप्रा जंगली सिंह पूरुवा                                       ६०९                           ६०९

                                                                                             जम्मा                        ६२५१७