प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा महरा निर्विरोध उम्मेदवार

;efd’vsf] pDd]bjf/L btf{
g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_sf g]tf s[i0faxfb’/ dx/fn] z’qmaf/ gofF afg]Zj/l:yt ;+3Lo ;+;b ejgdf k|ltlglw;efsf] ;efd’v kbdf pDd]bjf/L btf{ ug'{x’Fb} . ;fydf cWoIf k’iksdn bfxfn, k”j{ ;efd’v cf]g;/L 3tL{, ;dy{s g]skf Pdfn]sf pkg]tf Pjd k”j{ ;efd’v ;’jf; g]Dafªnufot . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

२५ फागुन,काठमाडौं/ प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सभामुखमा एक्लो उम्मेदवारी परेपनि निर्वाचित भएको घोषणा शनिबार हुने भएको छ ।

महरालाई शनिवार बस्ने संसदको बैठकले सभामुख भएको घोषणा गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालनको अन्तरिम कार्यविधिअनुसार एक मात्र मनोनयन परेपनि प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने सबैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । ।
संसद बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थन गरेपछि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भने संसदको बैठकमा मतविभाजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यबस्था छ । अहिलेसम्म जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ ।